Staroitnosti Karlovy Vary
Welcome on our pages Staroitnosti-Antik.cz !

 

Naše stránky jsou v souèasné dobì v rekonstrukci. Zboží bude postupnì doplòováno.


Na našich stránkách naleznete rozsáhlou nabídku starožitného zboží s širokou fotodokumentací starožitných pøedmìtù. 


Zabýváme se prodejem zrestaurovaných i nezrestaurovaných starožitností viz NABÍDKA ZBOŽÍ po levé stranì. 


 
Nejsme zamìøeni pouze na internetový obchod, ale zároveò nabízíme starožitné pøedmìty na ètyøech prodejních místech v okolí Karlových Varù v západních Èechách, bližší informace o kamenných obchodech s fotografiemi prodejen i interiérù vèetnì zobrazení na mapì ZDE


Budeme se tìšit na Vaši návštìvu.

 


 

Staroitnosti Karlovy Vary - Staroitnosti Lubenec - Staroitnosti Ostrov


Quick search:

Clocks - Toys - Military - Furniture - Paintings

Glass and Porcelain - Statues - Luminaries - Books

Czech Deutsch English English